ហ្គូហ្គោលបានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរទៅលើYouTube, Search និងការស្វែងរក(Search) និងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យកម្មវិធីនិងមុខងារទំាងនោះពួកគេមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនឹងធ្វើឱ្យវីដេអូនៅក្នុងយូធ្យូបដែលបង្កើតដោយកុមារមានលក្ខណៈជាឯកជនតាមលំនាំដើម ហើយឪកម្តាយរបស់ពួកគេក៏អាចស្នើសុំលុបវីដេអូរបស់ពួកគេចេញបានផងដែរ ប្រសិនបើវីដេអូទំាងនោះមានផលប៉ះផលដល់កុមារ។  ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាផ្នែកមួយ ដើម្បីការពារកុមារនិងផ្តល់ឱ្យឪពុកម្តាយនូវការគ្រប់គ្រងបន្ថែមលើអ្វីដែលកុមារអាចមើលឃើញ។

ការអាប់ដេតជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដល់YouTube និងYouTube Kids។ ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់គឺផ្តោតលើអ្នកបង្កើតវ័យក្មេងដែលមានអាយុពី ១៣ ទៅ ១៧ ឆ្នាំដោយផ្លាស់ប្តូរការកំណត់។ នោះមានន័យថាតាមលំនាំដើមវីដេអូអាចត្រូវបានមើលឃើញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតផ្លាស់ប្តូរវាទម្រង់ជាសាធារណៈ។ ហ្គូហ្គោលបានសរសេរថា“ យើងចង់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេង…ធ្វើការជ្រើសរើស ប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើឱ្យវីដេអូរបស់ពួកគេរបស់ពួកគេជាសាធារណៈ” ។

Source: www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports