ដល់ពេលនិយាយថាជំរាបលា Windows 7 ហើយ!
កំណែមួយចំនួនរបស់ Windows 7 នៅតែទទួលបានការគាំទ្រពី Microsoft តែជាកំណែ Windows 7 SP1 និង Windows 7 Professional ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី Extended Security Update (ESU) ។ ក៏ប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃការគាំទ្រ ESU នេះនឹងឈប់ដំណើរការនៅថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 នេះបើតាមការកំណត់ដោយ Microsoft។ Google ក៏កំពុងពិចារណាកាលបរិច្ឆេទជាមួយ Microsoft អំពីការដកការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធី Chrome ផងដែរ។ អ្នកប្រើប្រាស់ Win 7 អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត Chrome នៅលើប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេរហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 ខណៈដែលកាលពីមុន កាលបរិច្ឆេទនេះត្រូវបានកំណត់ត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021ប៉ុណ្ណោះ។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB […]

Written by Heaur

11/23/2021

កំណែមួយចំនួនរបស់ Windows 7 នៅតែទទួលបានការគាំទ្រពី Microsoft តែជាកំណែ Windows 7 SP1 និង Windows 7 Professional ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី Extended Security Update (ESU) ។ ក៏ប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃការគាំទ្រ ESU នេះនឹងឈប់ដំណើរការនៅថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 នេះបើតាមការកំណត់ដោយ Microsoft។

Google ក៏កំពុងពិចារណាកាលបរិច្ឆេទជាមួយ Microsoft អំពីការដកការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធី Chrome ផងដែរ។ អ្នកប្រើប្រាស់ Win 7 អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត Chrome នៅលើប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេរហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 ខណៈដែលកាលពីមុន កាលបរិច្ឆេទនេះត្រូវបានកំណត់ត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021ប៉ុណ្ណោះ។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …