បង្កើតនៅឆ្នំា២០១៦ TikTok គឺជាកម្មវិធីបណ្តាញសង្គមមួយដែលទទួលបានជោគជ័យគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយTikTok បានក្លាយជាកម្មវិធីកដំបូងគេដែលត្រូវបានគេអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់ដល់ ៣ ពាន់លានដង។

វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម TikTok ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំបែកកំណត់ត្រាថ្មី ខណៈដែលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់Facebook តែវាអាចប្រជែញជាមួយនឹងFacebook។ យោងតាមទិន្នន័យវិភាគដែលបានចែករំលែកដោយ Sensor Tower, TikTok ត្រូវបានគេទាញយកចំនួន ៣៨៣ លានដងក្នុងរយៈពេលនេះ។ ចំនួននេះស្មើនឹងប្រមាណជា ៩១៩,២ លានដុល្លារក្នុងការចំណាយរបស់អតិថិជន។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports