ការបង្ហាញពីកម្មវិធីTelegram ដែលមានអ្នកទាញយកច្រើនបំផុតសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ ២០២១

ការបង្ហាញពីកម្មវិធីTelegram ដែលមានអ្នកទាញយកច្រើនបំផុតសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ ២០២១

ចំពោះSensor Tower គឺជាក្រុមស្រាវជ្រាវមួយដែលចងក្រងបញ្ជីកម្មវិធី iOS និង Androidដោយទាញយកក្នុងមួយខែ។របាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ គ្រប​ដណ្តប់លើថ្ងៃទី ១ ដល់ ៣១ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១ ជាខែដែលការសម្របសម្រួលរបស់...
អ្នកដឹកនាំInstagram បានលើកឡើងជាមួយReelsហើយអាចនឹងពង្រឹងទ្រង់ទ្រាយ វីដេអូ

អ្នកដឹកនាំInstagram បានលើកឡើងជាមួយReelsហើយអាចនឹងពង្រឹងទ្រង់ទ្រាយ វីដេអូ

លោកAdam​​ Mosseriដែលជាប្រធានInstagramបានលើកពីការប្រឹងប្រែងដើម្បី​ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងTikTok។គាត់បានពិភាក្សាអំពីទំរង់ដែលបានដាក់ដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែសីហា ។...