កម្មវិធី Apple Watch ថ្មីរបស់ Tidal ដំណើរការដោយគ្មានទូរស័ព្ទ iPhone នៅក្បែរ

កម្មវិធី Apple Watch ថ្មីរបស់ Tidal ដំណើរការដោយគ្មានទូរស័ព្ទ iPhone នៅក្បែរ

កម្មវិធីAppleWatchដែលបានតំឡើងថ្មីរបស់Spotifyមានការប្រកួតប្រជែងថ្មីៗរួចទៅ ហើយ។Tidalបានបញ្ចេញកម្មវិធីApple Watchដំបូងរបស់ខ្លួនដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ ឱកាសលេងភ្លេងក្រៅអ៊ិនធឺរណែតរឺស្ទ្រីមដោយមិនចាំបាច់ប្រើទូរស័ព្ទ iPhone...