ក្រុមហ៊ុនLG បានបង្ហាញទូរស័ព្ទដែលអាចរំកិលបាន

ក្រុមហ៊ុនLG បានបង្ហាញទូរស័ព្ទដែលអាចរំកិលបាន

កាលពីថ្ងៃនេះយើងបានចុះបញ្ជីផលិតផលដែលគួរឱ្យរំភើបបំផុតចំនួនដប់ដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៍CESប្រចាំឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតជាច្រើន ដែលទើបតែខកខានកំពូលដប់។...