ក្រុមហ៊ុន Electronic Arts កំពុងសំរេចគួរបន្តវាសនាហ្គេម Anthem ឬបញ្ឈប់

ក្រុមហ៊ុន Electronic Arts កំពុងសំរេចគួរបន្តវាសនាហ្គេម Anthem ឬបញ្ឈប់

ក្រុមហ៊ុន Electronic Arts Inc នឹងរៀបចំការប្រជុំមួយនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីកំណត់ថាតើនឹងបន្តព្យាយាមបង្កើតជំនាន់ថ្មីនៃហ្គេម Anthem អនឡាញដែលមិនជោគជ័យមួយនេះឬទេ? នេះបើយោងតាមមនុស្ស ៣ នាក់ដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះ។ Anthem ដែលជាហ្គេមមានអ្នកលេងច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន EA...