ក្រុមហ៊ុនLGចាប់ផ្តើមបញ្ចេញនូវទូរទស្សន៍ OLED និងទូរទស្សន៍ប្រភេទ LCD 4K របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ២០២១

ក្រុមហ៊ុនLGចាប់ផ្តើមបញ្ចេញនូវទូរទស្សន៍ OLED និងទូរទស្សន៍ប្រភេទ LCD 4K របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ២០២១

កាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនLGបានយកខ្សែវីដេអូទូរទស្សន៍ស៊េរី២០២១របស់​ខ្លួនចេញជាផ្លូវការក្នុងព្រឹត្តិការណ៍CES២០២១ហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រកាសពីការចាប់ផ្តើមនៃការចេញលក់ជាសកលរបស់ពួកគេ។នោះរួមបញ្ចូលទាំងបណ្តាញទូរទស្សន៍LCDកម្រិតខ្ពស់ស៊េរីថ្មីរបស់ទូរទស្សន៍QNED4Kនិង8Kដែលរួមបញ្ចូល...