ហ្គេម Sea of Thieves នឹងចេញ Version ថ្មីនៅឆ្នាំ 2021 នេះ

ហ្គេម Sea of Thieves នឹងចេញ Version ថ្មីនៅឆ្នាំ 2021 នេះ

មានការប្រកាសមួយដែលទាក់ទងនឹងហ្គេម Sea of Thieves ចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ដែលកម្រនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំខែ ហើយនៅរដូវកាលថ្មីនេះនឹងផ្តល់ជូននូវមាតិកាថ្មីៗរៀងរាល់ ៣ ខែម្តង ដោយការលេងបែបថ្មី ដែលនឹងត្រូវបានណែនាំនៅរៀងរាល់រដូវកាលដោយចាប់ផ្តើមពីរដូវកាលទី ១...