កម្មវិធីរបស់Microsoft Office ឥឡូវដំណើរការលើកុំព្យូទ័រMac ជាមួយបន្ទះឈីបM1

កម្មវិធីរបស់Microsoft Office ឥឡូវដំណើរការលើកុំព្យូទ័រMac ជាមួយបន្ទះឈីបM1

ក្រុមហ៊ុន​​Microsoft កំពុង​តែដាក់​ចេញនូវ​កម្មវិធី​ការិយាល័យ​ថ្មី​របស់ខ្លួន​ដែរ​ដំណើរ​ការ​ជាធម្មតាជាមួយបន្ទះ​ឈីប​M1 របស់​ក្រុមហ៊ុន​Apple ដែរ​ជាកម្លាំង​ម៉ាសុី​ថ្មី​របស់​ Macebook Air, Macbook Pro និង​Mac Mini ។​ជាពិសេស​កម្មវិធី​ដែល​ទទួល​បាន​ការកែលំអ​គឺ​ចក្ខុ​វិស័យ​​...
ក្រុមហ៊ុនGoogle បានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការសាកល្បងលក្ខណ:ពិសោធន៏របស់Chrome

ក្រុមហ៊ុនGoogle បានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការសាកល្បងលក្ខណ:ពិសោធន៏របស់Chrome

កំណែសាកល្បង​របស់​Chrome ពេលខ្លះខ្វះខាតនូវ​លក្ខណះពិសេស​នៃ​ការ​ធ្វើពិសោសធន៏​។​ទោះជាយ៉ាងណា​វាឆាប់​កាន់តែ​ងាយ​ស្រួល​។​​Ghacks និង​Androidបានដឹងថា​ Chrome Canary 89 រួមបញ្ចូល​ទាំង​មុខងារ​Chrome...
ក្រុមហ៊ុនMicrosoft Edge កំពុងទទួលបាននូវលក្ខណ:ពិសេស

ក្រុមហ៊ុនMicrosoft Edge កំពុងទទួលបាននូវលក្ខណ:ពិសេស

ដូចគ្នានឹង​Google Chrome ដែរ​Microsoft Edge (Chromium edition ) ក៏មាន​ភ្ជាប់​មកជាមួយ​នូវ​ការគាំ​ទ្រ​ដល់​តាមរយ: Microsoft StoreនិងGoogle Web Store ផងដែរ។​បច្ចុប្បន្ន​ក្រុមហ៊ុន​Microsoft និងGoogle កំពុង​មមាញឹក​ក្នុងការកែសំរួល​ប្រធាន​ជាផ្លូវការ​នៅក្នុង​Browser...