ទីបំផុត Android មានមុខងារ Dark Modeនៅលើ Google Mapsហើយ

ទីបំផុត Android មានមុខងារ Dark Modeនៅលើ Google Mapsហើយ

កម្មវិធី Google Maps កំពុងទទួលបានមុខងារថ្មីនោះគឺ dark mode នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ។ ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា ទីបំផុតមុខងារថ្មីនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចេញផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយ ...