បន្ទាប់ពីបានបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសនះ Fortniteមើលទៅប្លែកអារម្មណ៍ម៉ង

បន្ទាប់ពីបានបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសនះ Fortniteមើលទៅប្លែកអារម្មណ៍ម៉ង

វាមិនមានអ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ នៅពេលវីដេអូហ្គេមFortnite ឥឡូវត្រូវបានបន្ថែមអារម្មណ៍កំសាន្តនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ(sea shanty emote)។ បន្ទាប់ពីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើ TikTok, ឆ្នេរសមុទ្រshanties...