ក្រុមហ៊ុនNothingចង់បង្កើតប្រព័ន្ធអេកូដូចក្រុមហ៊ុន Appleដែរ

ក្រុមហ៊ុនបាNothingបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធមុនការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃព្រឹតិ្តការណ៍ “The Truth” របស់ខ្លួនថា ខ្លួននឹងបញ្ចេញនូវទូរស័ព្ទដំបូងងបង្អស់ ដើម្បីប្រកួតប្រជែញក្នុងទីផ្សារទូរស័ព្ទដៃ។ យោងតាមនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន លោក Carl Pei...