ឈុតខ្លីថ្មីរបស់ Suicide Squad បង្ហាញនូវតួអក្សរថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោក James Gunn

ឈុតខ្លីថ្មីរបស់ Suicide Squad បង្ហាញនូវតួអក្សរថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោក James Gunn

The Suicide Squad ដែលដឹកនាំដោយលោក James Gunnបានមកដល់ហើយខ្សែភាពយន្តរឿង The Suicide Squad។ ឈុតខ្លីៗចាប់ផ្តើមដោយការណែនាំដែលឱ្យយើងដឹងអំពីគំនិតសាមញ្ញបំផុតក្នុងរឿង DC comics ក្រុមមនុស្សអាក្រក់ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផ្តល់ឱ្យ។...