ការបង្ហាញពីកម្មវិធីTelegram ដែលមានអ្នកទាញយកច្រើនបំផុតសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ ២០២១

ការបង្ហាញពីកម្មវិធីTelegram ដែលមានអ្នកទាញយកច្រើនបំផុតសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ ២០២១

ចំពោះSensor Tower គឺជាក្រុមស្រាវជ្រាវមួយដែលចងក្រងបញ្ជីកម្មវិធី iOS និង Androidដោយទាញយកក្នុងមួយខែ។របាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ គ្រប​ដណ្តប់លើថ្ងៃទី ១ ដល់ ៣១ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១ ជាខែដែលការសម្របសម្រួលរបស់...