ប្រតិទិនថ្មីរបស់Microsoft ស្អាតខ្លំាង!

ប្រតិទិនថ្មីរបស់Microsoft ស្អាតខ្លំាង!

ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនចំពោះប្រតិទិនបែបថ្មីរបស់ខ្លួន។ រូបភាពក្តារប្រតិទិនថ្មីនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង ប្រតិទិនរបស់កម្មវិធីTrelloផងដែរ។ ជាទម្រង់ និងរូបភាពថ្មីនេះ...