ក្រុមហ៊ុន Nintendo បានចេញផ្សាយឧបករណ៍បញ្ជា Joy-Con ថ្មីរបស់ Zelda

ក្រុមហ៊ុន Nintendo បានចេញផ្សាយឧបករណ៍បញ្ជា Joy-Con ថ្មីរបស់ Zelda

ក្រុមហ៊ុន Nintendo ក៏កំពុងចេញផ្សាយឧបករណ៍បញ្ជា Joy-Con ផ្ទាល់ខ្លួនមួយគូដែលមានរចនារូបតំណាងនៃខែលរបស់ Link និង Master Sword ។  បទបង្ហាញផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Nintendo សម្រាប់ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០២១ រួមបញ្ចូលទាំងការប្រកាសថ្មីជាច្រើនរួមមាន The Legend of Zelda: Skyward Sword HD...
‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ កំពុងធ្វើដំំណើកមកកាន់ Switch

‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ កំពុងធ្វើដំំណើកមកកាន់ Switch

ឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី ៣៥ នៃ The Legend of Zelda ហើយក្រុមហ៊ុន Nintendo មានផែនការមួយចំនួនដែលគ្រោងទុក។ មិនទាន់មានពាក្យណាមួយនិយាយពីរឿង“ The Breath of the Wild sequel” នៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Nintendo នឹងចេញនូវ The Legend of Zelda: Skyward Sword HD សម្រាប់ Nintendo Switch...