កម្មវិធីApple TVឥឡូវនេះមាននៅលើឧបករណ៍Chromecastចុងក្រោយរបស់ Google

កម្មវិធីApple TVឥឡូវនេះមាននៅលើឧបករណ៍Chromecastចុងក្រោយរបស់ Google

មានការបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះតែម្តងក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសថា Apple TVapp បានដាក់លក់លើChromecastចំនួន៥០ដុល្លារជាមួយទូរទស្សន៍Googleដែលជា​កម្មវិធីចុងក្រោយ បង្អស់របស់ Chromecast ។ លើសពីនេះទៀតGoogleបាននិយាយកាលពីខែធ្នូថាកម្មវិធីCMS Tech នឹងមកដល់...