ក្រុមហ៊ុន LG កំពុងពិចារណាចេញទីផ្សារស្មាតហ្វូននៅឆ្នាំ២០២១

ក្រុមហ៊ុន LG កំពុងពិចារណាចេញទីផ្សារស្មាតហ្វូននៅឆ្នាំ២០២១

ក្រុមហ៊ុន LG កំពុងពិចារណាចាកចេញពីទីផ្សារស្មាតហ្វូនក្នុងឆ្នាំ ២០២១។ បន្ទាប់ពីខាតបង់ប្រហែល ៤.៥ កោដិដុល្លារ($4.5 billion)ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាជីវកម្មស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន LG បាននិងកំពុងប្រជែងនឹងគូប្រជែងខ្លំាងៗជាច្រើន។ ឥឡូវនេះលោក Kwon Bong-seok...