បាត់មុខពីពិភពគុណយូរ ឥឡូវមកវិញហើយ!!

បាត់មុខពីពិភពគុណយូរ ឥឡូវមកវិញហើយ!!

ក្រុមហ៊ុន SNK បានបង្ហាញពីតួអង្គដែលបានបាត់មុនជាយូរណាស់មកហើយ ខណៈដែលHeroមានឈ្មោះថា Yashiro Nanakase ដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីហ្គេមKing of Fighters XV នៅក្នុងឈុតTrailer ដែលរយៈពេលមួយនាទី។ តួអង្គ Yashiro នេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងហ្គេម The...