តើមានហ្គេមអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានUpGradeនៅក្នុង Xbox Series X?

តើមានហ្គេមអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានUpGradeនៅក្នុង Xbox Series X?

ឧបករណ៍ហ្គេម Xbox Series X និង S ត្រូវបានដាក់លក់នៅថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០កន្លងមកនេះ ជាមួយនឹងការបង្កើនគុណភាពហ្គេមដ៏គួរអោយទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកលេងផងដែរ។ ដោយហេ្គមទាំងនោះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអោយមានល្បឿនលឿន ក្រាហ្វិកច្បាស់ល្អហើយវាអាចមានដំណើរបានរលូន។...