រយៈពេលជាង ១០ នាទីនៃការលេងហ្គេម The Day Before នបង្ហាញនៅក្នុងភាពយន្តថ្មី

រយៈពេលជាង ១០ នាទីនៃការលេងហ្គេម The Day Before នបង្ហាញនៅក្នុងភាពយន្តថ្មី

ហ្គេម “open-world MMO survival” កាលពីមុនតែងតែមើលឃើញផ្នែករបស់ DayZ ជាផ្នែកចុងក្រោយរបស់ Us និងផ្នែករបស់​ The Divisio ហើយវាមិនច្បាស់ជាងនៅក្នុងឈុតវីដេអូហ្គេមរបស់វាទេ។ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ MyTona និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Fntastic...