លក្ខណ:នៃផ្ទះឆ្លាតវៃរបស់ Matter ត្រូវពន្យារដល់ឆ្នាំ ២០២២

លក្ខណ:នៃផ្ទះឆ្លាតវៃរបស់ Matter ត្រូវពន្យារដល់ឆ្នាំ ២០២២

អ្នកនឹងត្រូវរង់ចាំមួយរយៈទៀតដើម្បីឱ្យMatter standard នាំមកនូវគេហដ្ឋានឆ្លាតវៃប្រកប​ដោយភាពសុខដុមរមនា។The Connectivity Standards Allianceបានពន្យាពេលការ ចេញ លក់របស់ Matter ពីចុងឆ្នាំ ២០២១ ដល់ពាក់កណ្តាលទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២២។...