ដល់វេនGoogleប្រកាសពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្លួនម្តង

ដល់វេនGoogleប្រកាសពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្លួនម្តង

Googleបានប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីចំនួនពីរដែលខ្លួននឹងរៀបចំនៅឆ្នាំនេះគឺGoogle Android Dev Summit និងthe Chrome Dev Summit. Google Android Dev Summit ដែលនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ធំទី ២ របស់ហ្គូហ្គោលនៅឆ្នាំ ២០២១ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៧ និង ២៨ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១...