ទាញយក Borderlands 3 ដោយឥតគិតថ្លៃ និងការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ធំផ្សេងទៀត

ទាញយក Borderlands 3 ដោយឥតគិតថ្លៃ និងការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ធំផ្សេងទៀត

ស្រឡាញ់​ ឬ​ស្អប់​ អ្នក​មិន​អាច​បដិសេធទេ​ថា Epic នាំ​យក​របស់​ល្អ​មក​កាន់​ទីផ្សារ​ហ្គេមកុំព្យូទ័រជាច្រើន។ “Epic MEGA Sale” របស់ក្រុមហ៊ុន Epic ចាប់ផ្តើមថ្ងៃនេះ ដោយបញ្ចុះតម្លៃជាង 1600 ហ្គេម។ ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាព័ត៌មានធំនោះទេ៖ ហាង Epic Games Store...