កាលពីថ្ងៃច័ន្ទCowinបានប្រកាសកាសEarbudsចុងក្រោយក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍CES

កាលពីថ្ងៃច័ន្ទCowinបានប្រកាសកាសEarbudsចុងក្រោយក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍CES

Cowinបានចំណាយពេលពីរបីឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងការបង្កើតនិងលក់ផលិតអូឌីយ៉ូដែលមានតំលៃសមរម្យ។ តារាងពិព័រណ៍ CES ២០២១ របស់ក្រុមហ៊ុនសន្យាថានឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើន។ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសកាសប៊្លូធូសថ្មីចំនួនពីរជាមួយនឹងការលុបចោលសំលេងរំខាន។ ជាមួយនឹងthe Apex Eliteមានរឿងពីរលេចធ្លោ។...