ការអាប់ដេត Minecraft ថ្មីកាន់តែអ៊ែម

ការអាប់ដេត Minecraft ថ្មីកាន់តែអ៊ែម

វាត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនខែ ប៉ុន្តែការអាប់ដេត The Wild របស់ Minecraft ជិតមកដល់ហើយ។ Mojang និង Microsoft កំពុងចេញផ្សាយ The Wild នៅគ្រប់វេទិកាទាំងអស់នៅថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនា ហើយវានៅតែពង្រីកដូចដែលបានសន្យា។ ការបន្ថែមជីវមាត្រពីរ វាលភក់ព្រៃកោងកាង ក៏ដូចជា “ងងឹតជ្រៅ”...