ជម្រើសកម្មវិធីផ្ញើសារថ្មី និងមានសុវត្ថិភាព Signal ដែលយើងមិនគួរមើលរំលង!!!

ជម្រើសកម្មវិធីផ្ញើសារថ្មី និងមានសុវត្ថិភាព Signal ដែលយើងមិនគួរមើលរំលង!!!

SignalAppគឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារនិងសំលេងនិយាយដោយឥតគិតថ្លៃដែលផ្តោតលើ ភាពឯកជនដែលអ្នកអាចប្រើនៅលើស្មាតហ្វូនប្រភេទIOS,Androidនិងតាមរយៈ កុំព្យូទ័រលើតុ។វាក៏ដូចជាWhatsAppដែលចំពោះអត្ថប្រយោជន៏កម្មវិធីមួយនេះគឺជា...