ស្ងាត់ៗកែវយឺតអវកាស James Webb​ ដំបូងនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដា

ស្ងាត់ៗកែវយឺតអវកាស James Webb​ ដំបូងនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដា

ត្រឹមតែជាងប្រាំមួយខែបន្ទាប់ពីកែវយឺតអវកាស James Webb បានចាប់ផ្តើម យើងនឹងឃើញរូបភាពពណ៌ពេញដែលថតដោយតេឡេស្កុប។ ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបាននិយាយថា រូបភាព និងទិន្នន័យទស្សន៍ទ្រនិចដំបូងនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដា។ លោក Eric Smith នាយករងកម្មវិធី Webb បាននិយាយថា...