ក្រុមហ៊ុនApple, Google, Microsoft និងMozillaរួមគ្នាបង្កើតចក្ខុវិស័យរួមលើផ្នែកបន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនApple, Google, Microsoft និងMozillaរួមគ្នាបង្កើតចក្ខុវិស័យរួមលើផ្នែកបន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីរុករកធំ ៗ ដូចជា Apple, Google, Microsoft និង Mozilla កំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជម្រុញវេទិកាពង្រីកកម្មវិធីរុករកទូទៅមួយ។ ក្រុមសហគមន៍ WebExtensions ដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះបានពន្យល់ពីអ្វីដែលវាមិនមានគម្រោងធ្វើ“...