ក្រុមហ៊ុនSignal បានកំពុងសាកល្បងមុខងារបង់ប្រាក់

ក្រុមហ៊ុនSignal បានកំពុងសាកល្បងមុខងារបង់ប្រាក់

ក្រុមហ៊ុនSignal បានប្រកាសក្នុងការសប្តាហ៍នេះថា ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងសាកល្បងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ពីមិត្តមួយទៅមិត្តដូចគ្នានៅក្នុងកំណែបែតានៃកម្មវិធីរបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបានគេហៅថាSignal...