ទីបំផុតGoogle Mapsអាចបង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវចំណាយ

ទីបំផុតGoogle Mapsអាចបង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវចំណាយ

Googleកែប្រែកម្មវិធីផែនទីរបស់ខ្លួនជានិច្ចដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។យោងតាមសារមួយដែលបានផ្ញើទៅសមាជិកនៃកម្មវិធីGoogle Maps លក្ខណៈពិសេសបន្ទាប់ដែលត្រូវបន្ថែមគឺការបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវថ្លៃឈ្នួលឆ្លងកាត់...