ក្រុមហ៊ុន Motorola បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាសាកឥតខ្សែពីចម្ងាយមកទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន Motorola បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាសាកឥតខ្សែពីចម្ងាយមកទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួន

នៅក្រោមក្រុមហ៊ុនLenovoក្រុមហ៊ុនMotorolaបានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវភាពពិសេសមួយ សម្រាប់ខ្លួនវានៅក្នុងទីផ្សារប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroidដែលមានការប្រកួតប្រជែងដោយផលិតឧបករណ៍ដែលមិនគួរឱ្យជឿដូចជាម៉ូតូ One 5G Ace និង Moto G Sylus ។...