កម្មវិធីបកប្រែ Google Translate ទទួលបានការដំឡើងចំនួនមួយពាន់លាននៅលើ Play Store

កម្មវិធីបកប្រែ Google Translate ទទួលបានការដំឡើងចំនួនមួយពាន់លាននៅលើ Play Store

កម្មវិធី Google Translate គឺជាកម្មវិធីចាស់ជាងគេមួយនៅក្នុងចំណោមកម្មវិធីបកប្រែភាសាទាំងអស់ ប៉ុន្តែត្រូវបានកែលម្អឥតឈប់ឈរជាមួយនឹងលក្ខណៈថ្មីៗ និងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ការវិនិយោគទាំងនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយសារកម្មវិធីនេះទើបតែបានទាញយកមួយពាន់លានដោនឡូដលើ Play Store ។...