ហ្គេមទាំងបីនេះនឹងមាននៅលើ PlayStation Plus នៅថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា

ហ្គេមទាំងបីនេះនឹងមាននៅលើ PlayStation Plus នៅថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា

ខែតុលាចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេលតែពីរបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថាយើងនឹងទទួលបានហ្គេម PlayStation Plus ថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូនីបានបង្ហាញហ្គេម PlayStation Plus សម្រាប់ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ មានហ្គេមមួយសម្រាប់អ្នកដែលអាចចាប់យក PlayStation 5 និងពីរសម្រាប់ PlayStation 4 ។...