ការខលហៅជាក្រុម គ្មានដែនកំណត់របស់Google

ការខលហៅជាក្រុម គ្មានដែនកំណត់របស់Google

Googleបានបញ្ចប់ការហៅជាវីដេអូជាក្រុម“គ្មានដែនកំណត់”ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រជុំដើម្បីទទួលបានគណនីជីម៉េលដោយឥតគិតថ្លៃនេះបើយោងតាមទំព័រ គាំទ្រដែលបានរកឃើញដោយគេហទំព័រ9to5Google។ឥឡូវនេះអ្នកប្រើដែលមាន គណនីឥតគិតថ្លៃចូលទៅ Meet នឹងមានការហៅទូរស័ព្ទជាក្រុមដែលត្រូវបានកំណត់នៅ...