កម្មវិធី iOS របស់ Opera ទទួលបានបង្ហាញរូបរាងស្អាតនិងឈ្មោះខ្លីមួយបែប

កម្មវិធី iOS របស់ Opera ទទួលបានបង្ហាញរូបរាងស្អាតនិងឈ្មោះខ្លីមួយបែប

នាពេលនេះផ្ទាល់តែម្តងបានឭថាOperaកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី៣នៃកម្មវិធីរុករក​Androidនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនដោយរោទិ៍ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួន។សម្រាប់រឿងមួយកម្មវិធីនេះលែងត្រូវបានគេហៅថា Opera Touchទៀតហើយ។វាគ្រាន់តែជា...