លទ្ធផលនៃការស្វែងរកតាម Google អាចប្រាប់អ្នកបន្ថែមអំពីគេហទំព័រជាច្រើន

លទ្ធផលនៃការស្វែងរកតាម Google អាចប្រាប់អ្នកបន្ថែមអំពីគេហទំព័រជាច្រើន

Googleកំពុងណែនាំមុខងារថ្មីដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគេហទំព័រដែលបង្ហាញនៅពេលអ្នកប្រើម៉ាស៊ីនស្វែងរក។បានផ្តល់ឱ្យអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឃើញរូបតំណាង​ចំណុចបីនៅជាប់នឹងលទ្ធផលស្វែងរកនីមួយៗ។...