ភាពយន្តMonster Hunterនឹងបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីជាមួយហ្គេមថ្មី

ភាពយន្តMonster Hunterនឹងបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីជាមួយហ្គេមថ្មី

ខ្សែភាពយន្តបិសាចហិនទ័រ(Monster Hunter)ដែលជិតមកដល់មិនទាន់បានបង្ហាញនៅរោងភាពយន្តនោះដែលនឹងបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីជាមួយវីដេអូហ្គេមដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើទាហានអាមេរិកដែលលេងកាំភ្លើងដោយលោកមីឡាចូវវិច(Jovovich)ប៉ុន្តែវាមិនបានបញ្ឈប់ Capcom ពីការចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឆ្លងដែនមួយចំនួនទេ។...