រឿងភាគ Monkey Island របស់អ្នកបង្កើត Ron Gilbert នឹងមកដល់ក្នុងឆ្នាំនេះ

រឿងភាគ Monkey Island របស់អ្នកបង្កើត Ron Gilbert នឹងមកដល់ក្នុងឆ្នាំនេះ

វីដេអូហ្គេមដ៏ល្អបំផុតមួយនៅគ្រប់ពេលកំពុងត្រលប់មកវិញនៅឆ្នាំ 2022 ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតដើមសំខាន់ៗមួយចំនួន។ Return to Monkey Island គឺជា “ល្បែងមួយដោយ Ron Gilbert” ដែលបានបង្កើតរឿងកំប្លែង និង ផ្សងព្រេងនៅចុងទសវត្សរ៍ទី 80 ។ Gilbert បានសរសេរ និងដឹកនាំហ្គេមដើម The...