មានការលេចធ្លាយស្តីពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Core Polaris OS ដែលមិនធ្លាប់មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft

មានការលេចធ្លាយស្តីពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Core Polaris OS ដែលមិនធ្លាប់មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft

ការអភិវឌ្ឍនៃ Windows Core Polaris ត្រូវបានបែកធ្លាយតាមអ៊ិនធរណេតកាលពីម្សិលមិញដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានសមត្ថភាពទាប។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានធ្វើការសំងាត់នៅលើmodular version សម្រាប់Window...