ជួបជាមួយនឹងfeatureទំាង១០នៅរបស់កម្មវិធីGoogle Map

ជួបជាមួយនឹងfeatureទំាង១០នៅរបស់កម្មវិធីGoogle Map

បន្ទាប់ពីបង្កើតបានរយៈ១៦ឆ្នាំមក កម្មវិធីGoogle Map មិនត្រឹមទទួលបានការពេញនិយមបំផុតនោះទេ ហើយកម្មវិធីមួយនេះក៏ទទួលការធ្វើការបច្ចុប្បន្នភាពជាច្រើន ដូចជាមុខងារ និងសុក្រិតភាពនៃGPS  ដែលបានជួយសម្រួលដល់លក្ខណៈធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន។ យ៉ាងណាមិញ...