កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ Call of Duty Modern Warfare 2 ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការ

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ Call of Duty Modern Warfare 2 ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការ

អ្នកគាំទ្រដែលរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារសម្រាប់ព័ត៌មានផ្លូវការដែលទាក់ទងនឹង Call of Duty Modern Warfare 2 ទីបំផុតការរង់ចាំរបស់អ្នកបានបញ្ចប់ហើយ។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Infinity Ward បានបង្ហាញរឿងដ៏ធំមួយដែលទាក់ទងនឹង Modern Warfare 2 នាពេលខាងមុខ។ ក្នុង tweet ផ្លូវការរបស់ Infinity...