ក្រុមហ៊ុន Nikon បានប្រកាសពីកាមេរ៉ាZ9 ដែលក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍

ក្រុមហ៊ុន Nikon បានប្រកាសពីកាមេរ៉ាZ9 ដែលក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍

ក្រុមហ៊ុនNikonបានប្រកាសពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់Z9ដែលជាកាមេរ៉ាគ្មានកញ្ចក់ខ្ពស់ បំផុតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិងជាលើកដំបូងនៅក្នុងខ្សែ Z-mount ដែលក្រុមហ៊ុនពិពណ៌នាថាជាស្មាតហ្វូន។Nikonសន្យាថាវានឹងផ្តល់ជូននូវវីដេអូល្អ​បំផុតនិងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Nikonនៅពេលចេញផ្សាយ។...