កម្មវិធីMoog នាំមកនូវclassicម៉ូឌែលគំរូ១៥ដល់Mac

កម្មវិធីMoog នាំមកនូវclassicម៉ូឌែលគំរូ១៥ដល់Mac

អ្នកមិនចាំបាច់ដុតឧបករណ៍ចល័ត ដើម្បីប្រើMoogម៉ូដែល ១៥ សម្រាប់បង្កើតតន្ត្រី។ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីម៉ូដែល១៥របស់ខ្លួនដើម្បីណែនាំការគាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Mac ដែលដំណើរការ Big Sur ដោយនាំ ទៅអេក្រង់ធំជាងមុន។...