កូវីដចឹង នៅផ្ទះអផ្សុក មិនដឹងធ្វើអីមែន?? សាកទស្សនាខ្សែភាពយន្តទំាងនេះមើល!!

កូវីដចឹង នៅផ្ទះអផ្សុក មិនដឹងធ្វើអីមែន?? សាកទស្សនាខ្សែភាពយន្តទំាងនេះមើល!!

កូវីដមកទៀតហើយ ចេញទៅណាក៏មិនកើត ទៅមើលរឿងក៏មិនរួច នៅតែក្នុងផ្ទះមហាអផ្សុក ហើយមិនដឹងត្រូវអីទៀត! ដើម្បីបំបាត់ការធុញទ្រាញនិងការអផ្សុកនៅក្នុងផ្ទះ អាចកម្សាន្តអារម្មណ៍តាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនិងខ្សែភាពយន្តល្បីៗខាងក្រោមនេះបានណា! តោះៗ តើកម្មវិ...