កម្មវិធីហ្គេមចំនួន ៤០០ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ Google Stadia

កម្មវិធីហ្គេមចំនួន ៤០០ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ Google Stadia

បច្ចុប្បន្នមានអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីចំនួន ២០០ នាក់កំពុងបង្កើតកម្មវិធីហ្គេមចំនួន ៤០០ សម្រាប់ Google Stadia នេះបើយោងតាមបទសម្ភាសន៍មួយនៅ MobileSyrup ជាមួយប្រធានសេវាកម្មហ្គេម លោកJack Buserរ។ លោក Buser...