ការរចនាថ្មីរបស់Google សម្រាប់កម្មវិធីsearch តាមទូរស័ព្ទនឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលជាងមុន

ការរចនាថ្មីរបស់Google សម្រាប់កម្មវិធីsearch តាមទូរស័ព្ទនឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលជាងមុន

អ្នកប្រហែលជាមានពេលងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកគេហទំព័រពីទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ហ្គូហ្គោលកំពុងរៀបចំរចនាឡើងវិញនៃការស្វែងរកតាមទូរស័ព្ទ ដែលអាចជួយអ្នកផ្តោតលើចម្លើយ(results)ជាក់ស្តែងជាជាងចម្លើយប្រហាក់ប្រហែល។ ទំព័រលទ្ធផល(Results pages)ឥឡូវអាចដំណើរការបានល្អប្រសើរជាងមុន មានតួអក្សរធំៗ...