ឈុតខ្លីៗចុងក្រោយរបស់ Samurai Warriors 5 បង្ហាញពីការវាយលុក Musou Frenzy

ឈុតខ្លីៗចុងក្រោយរបស់ Samurai Warriors 5 បង្ហាញពីការវាយលុក Musou Frenzy

Koei Tecmo បានបញ្ចូលភាពយន្តSAMURAI WARRIORS 5 ចុងក្រោយទៅឆានែលយូធ្យូបផ្លូវការរបស់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីឈុត Musou Frenzy Attacks ថ្មីដែលបានបង្កើតឡើង។ ឈុតខ្លីៗរបស់ SAMURAI WARRIORS 5ថ្មីនេះដាក់អាទិភាពលើរចនាបថមើលឃើញថ្មីដែលធាតុនេះមានក្នុងស៊េរី។...