ពេលឡើងធ្វើបទបង្ហាញ ខ្លាចនិយាយខុស មែនអត់? មុខងារនេះអាចជួយបាន!!

ពេលឡើងធ្វើបទបង្ហាញ ខ្លាចនិយាយខុស មែនអត់? មុខងារនេះអាចជួយបាន!!

នេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft , Microsoft ​នឹងធ្វើការបន្ថែមមុខងារPresent Coach សម្រាប់កុំព្យូទ័រលើតុ ឬទូរស័ព្ទចល័ត ហើយមុខងារថ្មីនេះក៏អាចដំណើរការបាននៅលើ Mac, Windows, iOS និង Android ។ មុខងារPresenter Coach...